Strona główna

Informacja

Rzeszów, 06.02.2017 r.

Stosownie  do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o wyłożeniu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu własności Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. na okres 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko. Z treścią dokumentów można się zapoznać w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie ul. Królewska 3a, Rzeszów. Uwagi i wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznejw terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacjitj. na adres:

PPMD w Rzeszowie Sp. z o.o. ul. Królewska 3a, Rzeszów

inwestycje@ppmd.com.pl

Promocja

Tradycja

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. to firma z długą tradycją. Powstała w roku 1955 jako Rejon Eksploatacji Kamienia, następnie Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych. W roku 2003...

 

Właściwości piaskowca

Bazę surowcową do produkcji kruszyw stanowi złoże piaskowca cergowskiego “Lipowica II-1” zakwalifikowanego na podstawie badań laboratoryjnych jako: ...